แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 19 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 16 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านผู้ใหญ่ - ตะกุดเครือปลอก สายล่าง ) หมู่ 14 12 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสามแยกบ้านนายกว้าง จันเจืือ - บ้านนางสมัน แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 12 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 85-0477 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 09 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ปีงบประมาณ 2561 งวด 2 09 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 09 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 09 ตุลาคม 2561