แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ปีงบประมาณ 2561 11 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) ประจำปี 2561 11 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระน้ำบ้านโคกซาด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนพะไล- ตะกุดเครือปลอก หมุ่ 14 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561