แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.(คุ้มหนองบัวยอดแก้ว ) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 ตำบลจักราช 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายเหมือน อ้อมทองหลาง - สนามเด็กเล่น ) บ้านหนองจอก หมู่ 10 09 เมษายน 2561
ประกาศรายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประภาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 03 เมษายน 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านนายเหมือน อ้อมทองหลาง - สนามเด็กเล่น ) หมู่ 10 30 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคลส.(สายคุ้มหนองบัวยอดแก้ว ) หมู่ 5 30 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านหมวดวิชัย - บ้านนายตุ๊ เต็มส้ม ) หมู่ 2 29 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 29 มีนาคม 2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 21 มีนาคม 2561
ราคากลางปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนคสล.(สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 20 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนคสล. (สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 20 มีนาคม 2561