แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ส่งเสริมโภชนาการสตรี และเด็กประถมวัย อายุ 0-5ปี 08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 10 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561 10 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาอากหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 2/2560 20 ตุลาคม 2560
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 23 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่องการะผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 04 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสานจากผักตบชวา 28 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 25 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์การทำผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารจากหน่อไม้่สด 20 กรกฎาคม 2559