แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มิถุนายน 2561
โครงการ ไปวัดทุกวันพระ 21 มิถุนายน 2561
ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 24 พฤษภาคม 2561
แหล่งน้ำ/แหล่งท่องเที่ยวอำเภอจักราช 22 พฤษภาคม 2561
ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน เมษายน 2561 01 พฤษภาคม 2561
ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 02 เมษายน 2561