แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 17 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 17 ตุลาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561) 03 กันยายน 2561
อ่างเก็บน้ำลำฉมวก 28 สิงหาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 09 สิงหาคม 2561
แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2561 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 มิถุนายน 2561