ประกาศศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาอากหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 2/2560